Launching February 28, 2017, Horizon Zero Dawn is an exhilarating